Dasar Privasi

DASAR PRIVASI (BAHASA VERSION)

Notis Perlindungan Data Peribadi Bagi Kumpulan Syarikat A.D. Financial

A.D. Financial menghormati dan komited untuk melindungi maklumat peribadi dan  privasi anda. Notis Perlindungan Data Peribadi ini menerangkannenjelaskan cara kami mengumpul dan  mengendalikan maklumat peribadi anda mengikut Akta Perlindungan Data Peribadi 2010 Malaysia. Sila ambil perhatian bahawa kami mungkin meminda Notis Perlindungan Data Peribadi ini pada sebarang masa tanpa notis terlebih dahulu dan  akan memberitahu anda mengenaitentang sebarang pemindaan sebegitu melalui laman web  atau e-mel.

1Maklumat Peribadi

1.1Jenis maklumat peribadi

Maklumat peribadi bermakna sebarang maklumat yang berkaitan dengan anda yang dikumpul atau dibekalkan kepada A.D. Financial bagi tujuan-tujuan yang dinyatakan dalam Seksyen 2 di bawah.

•Butir-butir peribadi seperti nama, nombor kad pengenalan atau pasport, jantina, bangsa, kewarganegaraan, tarikh lahir atau umur, status perkahwinan, perkerjaan, foto, nombor kredit kad, hartamilik, butir-butir kewangan dan akaun bank;
•Butir-butir perhubungan seperti alamat, nombor telefon, nombor faks, nombor telefon bimbit dan alamat e-mel;
•Maklumat berkaitan dengan perkhidmatan yang disediakan oleh kami beriand mungkin telah membeli atau apabila anda telah mendaftarkan minat anda untuk membeli, mendapatkan maklumat, kemaskini, dan maklumat terkini, pertanyaan, perlantikan  dan sebagainyayang lain-lain;
•Bil, status pembayaran dan rekod;
•Segala maklumat yang telah atau akan dikumpulkan oleh kami, atau maklumat yang anda berikan kepada kami, atau yang diberikan kepada kami oleh A.D. Financial, dari semasa ke semasa, berkaitan dengan mana-mana perkhidmatan, urusniaga, peraduan, tinjauan pasaran, promosi, soal selidik atau komunikasi dengan kami;
•Minat peribadi dan kegemaran seperti bahasa pilihan, produk, kandungan maklumat yang diminati serta cara penyampaian atau pemasaran yang anda gemari;
•Imejg anda, daripada foto-foto atau video pengambaran yang diambil semasa persidangan dan aktiviti-aktiviti syarkat kami;
•Maklumat berkenaan komputer anda semasa melayari laman web syarikat kami seperti alamat IP, perisian layar web dan maklumat-maklumat lain yang anda lawati ; dan
•Segala maklumat peribadi yang boleh didapati daripada pihak biro kredit, bahagian-bahagian kerajaan, laporan biro kredit dan yang lain-lain.

1.2Sumber maklumat peribadi

1.2.1Pelanggan atau bakal pelanggan:

A.D. Financial mengumpul maklumat peribadi secara langsung daripada anda atau secara tidak langsung daripada:

•wakil-wakil anda yang dilantik secara sah di sisi undang-undang,
•agen-agen (e.g. agen-agen IT, sumber manusia, perakaunan, bank, dan lain-lain)
•majikan atau pekerja apabila kamu, wakil-wakil  anda yang dilantik secara sah di sisi undang-undang, agen-agen dan/atau majikan atau pekerja anda menghantar borang-borang pertanyaan, pemohonan dan/atau pendaftaran yang telah siap diisi melalui pelbagai cara, termasuk salinan secrara online dan  fizikal di tempat-tempat awam atau di premis kami.
•Maklumat peribadi anda juga boleh dikumpul daripada cookies melalui penggunaan laman web kami.
•Sumber-sumber pihak ketiga seperti agensi-agensi rujukan kredit, pencegahan penipuan, laporan biro kredit  serta dan dari sumber-sumber rekod awam di antara mana-mana syarikat dalam Crowe Horwtah; dan
•Transaksi atau pPertanyaan atau komunikasi yang telah dibuat kepada atau dengan kami.

1.2.2Penjual, pembekal, penyewa atau penyedia perkhidmatan:

A.D. Financial mengumpul maklumat peribadi anda secara langsung daripada anda atau secara tidak langsung daripada majikan atau agensi rujukan kredit apabila menawar tender untuk projek-projek, apabila anda menghantar kami borang-borang pertanyaan dan/atau pemohonan kredit yang telah siap diisi melalui pelbagai cara, termasuk secara online dan  fizikal. Maklumat peribadi anda juga  boleh dikumpul daripada cookies melalui penggunaan laman web kami.

1.3Maklumat peribadi wajib

Semua Setengah maklumat yang diminta oleh kami adalah wajib diberikan dan dipersetujui oleh anda melainkan dinyatakan sebaliknya kerana ianya adalah mandatory untuk kami pemprosesan maklumat tersebut.  Sekiranya anda gagal memberikan maklumat tersebut, kami tidak akan dapat memproseskan permintaan anda dan/atau membekalkan perkhidmatan-perkhidmatan yang berkaitan kepada anda.

2Tujuan-tujuan pengumpulan dan pemprosesan lanjut (termasuk  pendedahan) maklumat  peribadi anda

2.1Pelanggan atau bakal pelanggan:

Maklumat peribadi anda dikumpul dan  diproses selanjutnya oleh A.D. Financial seperti yang diperlukan atau dibenarkan oleh undang-undang dan  untuk melaksanakan transaksi komersial yang diminta, termasuk yang berikut:

Perkhidmatan
•untuk memproses peruntukkan perkhidmatan yang diminta oleh anda;
•untuk menilai dan mengawasi prestasi perkhidmatan kami;
•untuk membantu kami memantau dan memperbaiki produk dan perkhidmatan kami yang ditawarkan kepada anda; pemantauan dan peningkatan perkhidmatan kami;
•untuk memahami keperluan dan menawarkan perkhidmatan untuk memenuhi keperluan andapemprosesan permohoman, pertanyaan atau permintaan anda;

Komunikasi
•untuk mengendali dan  berkomunikasi dengan anda berhubung kenaan dengan perkhidmatan-perkhidmatan dan/atau acara- acara kami;
•untuk memberi maklum balas terhadap pertanyaan anda;
•untuk mengeratkan hubangan anda dengan kami serta syarikat-syarikat berkenaan;
•untuk menghubungi anda berkenaan perkhidmatan-perkhidmatan, acara-acara akan datang, promosi, pengiklanan, pemasaran dan  bahan-bahan komersial yang disediakan oleh kami atau rakan niaga kami yang kami rasa dapat menarik minat anda dari semasa ke semasa;
•untuk memastikan kandungan laman web  kami ditunjukkan dalam cara yang paling berkesan untuk anda dan komputer dan/atau peranti kamuanda;

Pemasaran
•untuk mendapatakan maklum balas berkenaan perkhidmatan kami atau pemasaran atau lain-lain bagi tujuan penyelidikan dan analisa statistic berkenaan perkhidmatan kami;
•untuk pengurusan rekod dalaman A.D. Financial, acara dan  aktiviti hubungan pelanggan
•untuk memasarkan dan mempromosikan lain-lain perkhidmatan yang ditawarkan atau yang mungkin ditawarkan oleh kami, atau rakan niaga kami dari masa ke masa
•untuk membolehkan penglibatan anda dalam mana-mana persidangan atau acara-acara syarikat kami;
•untuk melakukan analisis pemasaran dalaman dan  analisis corak dan  pilihan pelanggan;
•untuk menghantarkan elektronik ucapan perayaan atau kad ucapan perayaan;

Pentadbiran
•untuk ujuan pentadbiran termasuk bil, bayaran dan pemungutan hutangmemproses mana-mana bayaran yang berkenaan dengan perkhidmatan yang anda minta;
•untuk tujuan-tujuan insurans;
•untuk tujuan pemprosesan datapemprosesan maklumat anda;
•untuk memohon visa-visa perjalanan dalam keadaaan sekiranya dikehendaki bagi perjalanan ke luar negara;
•untuk mengendali premis kami dalam suatu cara yang selamat secara fizikal, terjamin dan  bersesuaian dengan keperluan-keperluan kesihatan dan  keselamatan;

Undang-undang
•untuk melindungi hak-hak atau harta-harta pengguna data, yang di mana sesuaisesuai, bagi mematuhi proses undang-undang;
•untuk pengurusan risiko;
•untuk siasatan dalaman, audit atau tujuan-tujuan keselamatan;
•bagi mematuhi undang-undang yang terpakai, prosiding atau pertanyaan daripada pihak berkuasa dan agensi-agensi penguatkuasaan
•untuk mematuhi obligasi-obligasi undang-undang dan  kawal selia A.D. Financial dalam perjalanan perniagaannya;
•sebarang tujuan lain yang dibenarkan oleh undang-undang atau persetujuan anda; dan

Lain-lain
•untuk tujuan-tujuan lain yang bersampingan dan berkaitan dengan semua diatas.

2.2    Penjual, pembekal, penyewa atau penyedia perkhidmatan:

Maklumat peribadi anda dikumpul dan  diproses selanjutnya oleh A.D. Financial seperti yang diperlukan atau dibenarkan oleh undang-undang dan  untuk melaksanakan transaksi komersial yang diminta, termasuk yang berikut:

•untuk memproses pemohonan akaun kredit kamuperkhidmatan yang dikehendaki oleh anda;
•untuk tujuan pentadbiran termasuk  bil, bayaran dan pemungutan hutang;
•untuk memproses permohonan akaun kredit anda;
•untuk menilai kebolehpercayaan kredit andakamu;
•untuk mentadbir dan  memberi kesan kepada transaksi komersial anda (pemberian tender, kontrak untuk perkhidmatan, perjanjian penyewaan);
•untuk memproses sebarang bayaran yang berkaitan dengan transaksi komersial kamu;
•untuk tujuan-tujuan insurans;
•untuk siasatan dalaman, audit atau tujuan-tujuan keselamatan;
•untuk mematuhi obligasi-obligasi undang-undang dan  kawal selia A.D. Financial dalam perjalanan perniagaannya;
•untuk menghubungi anda berkenaan produk-produk,perkhidmatan-perkhidmatan, acara-acara akan datang, promosi, pengiklanan, pemasaran dan  bahan-bahan komersial yang kami rasa dapat menarik minat kamu;
•untuk memastikan kandungan laman web  kami ditunjukkan dalam cara yang paling berkesan untuk anda dan komputer dan/atau peranti andakamu; dan
•untuk pengurusan rekod dalaman A.D. Financial, acara dan  aktiviti hubungan pelanggan.

2.3“Data peribadi sensitive”

•“Data peribadi sensitive” bermaksud apa-apa data peribadi yang mengandungi maklumat tentang kesihatan atau keadaan fizikal atau mental, pendapat politik, kepercayaan agama atau kepercayaan lain yang serupa, perlakuan atau pernyataan atau apa-apa kenyataan kesalahan atau data peribadi yang ditetapikan di bawah undang-undang sebagai data peribadi yang sensitivesensitif.

•Jika anda memilih untuk mengemukakan “data peribadi sensitive” anda kepada kami, data tersebut akan dianggap sebagai maklumat peribadi yang akan tertakluk kepada terma-terma dan pencakupan skop Dasar Privasi ini, termasuk juga bagi tujuan pemprosesan, penggunaan dan pendedahan data tersebut.

Dalam keadaan anda telah menunjukkan persetujuan anda untuk menerima maklumat terkini tentang pemasaran dan promosi daripada A.D. Financial, anda boleh memilih untuk ‘dikeluarkan’ daripada menerima bahan pemasaran atau promosi sebegitu pada bila-bila masa. Anda boleh memilih pilihan “opt-out” yang dibekalkan dalam e-mel yang dihantar oleh A.D. Financial atau anda boleh menghubungi A.D. Financial melalui butir-butir yang diperuntukkanbekalkan dalam Seksyen (6) di bawah.

3Pendedahan maklumat peribadi

3.1Entiti-entiti di dalam Kumpulan A.D. Financial

Maklumat peribadi anda yang dibekalkan kepada kami mungkin diproses oleh entiti-entiti (dalam atau luar Malaysia) di dalam Kumpulan A.D. Financial (termasuk syarikat-syarikat berkaitan, subsidiari-subsidiari, syarikat-syarikat induk, syarikat-syarikat bersekutu dan rakan-rakan kongsi khidmat luaran).

3.2Golongan pihak-pihak ketiga

Maklumat peribadi anda mungkin didedahkanzahirkan kepada pihak-pihak ketiga yang berkaitan (sama ada  di dalam atau di luar Malaysia) seperti yang diperlukan di bawah undang-undang, menurut hubungan kontrak yang berkenaan (sebagai contoh, kami melantik pembekal-pembekal perkhidmatan pihak ketiga) atau bagi tujuan-tujuan yang dinyatakan dalam Seksyen 2 di atas (atau secara langsung berkaitan dengan tujuan-tujuan tersebut).

Dalam keadaan suatu penjualan perniagaan, pelupusan, perolehan, penggabungan atau penyusunan semula yang berpotensi, dirancang atau sebenar (“Transaksi”),maklumat peribadi anda mungkin diperlukan untuk didedahkan atau dipindah kepada suatu pihak ketiga sebagai akibat Transaksi tersebut. Anda di sini mengaku bahawa pendedahan dan  pemindahan sebegitu boleh berlaku dan  membenarkan A.D. Financial untuk mendedahkanzahirkan maklumat peribadi anda kepada pihak-pihak yang lain dan penasihat-penasihat/wakil-wakilnya.

3.2.1Pelanggan atau bakal pelanggan:

Maklumat peribadi anda akan didedahkan kepada kelas pihak-pihak ketiga seperti di bawah:

•Pihak-pihak  ketiga yang kami lantik untuk membekalkan perkhidmatan kepada kami atau bagi pihak kami (seperti juruaudit, peguam-peguam, setiausaha-setiausaha syarikat, perunding, kontraktor, penasihat-penasihat profesional, pembekal perkhidmatan, syarikat-syarikat percetakan, kontraktor, penganjur-penganjur persidangan/latihan/acara, penasihat-penasihat lain, dan  syarikat-syarikat insurans);

•Rakan-rakan niaga atau afiliasi kami yang mungkin turut serta membekalkan perkhidmatan yang anda minta

•Syarikat-syarikat di dalam A.D. Financial International dan lain-lain yang memberi maklum balas terhadap pertanyaan anda berkenaan acara-acara, pemasaran, penggembangan, penggabungan atau pengambilalihan, atau apa-apa yang diuruskan oleh pihak-pihak ketiga untuk kami;

•Sistemystem pembayaran atau pengurus bayaran atau bank-bank kami atau rakan-rakan kongsi khidmat;

•Bank-bank pihak pembayar yang membekal salinan cek-cek yang diproses;

•Pihak berkuasa kerajaan, pihak berkuasa berkanun, majlis tempatan dan  pengawal selia industri yang berkaitan;

•Pihak-pihak ketiga untuk menghubungi anda berkenaan perkhidmatan-perkhidmatan, acara-acara akan datang, promosi, pengiklanan, pemasaran dan  bahan-bahan komersial yang kami rasa dapat menarik minat andaMaklumat peribadi anda juga akan didedahkan kepada pihak-pihak ketiga  yang telah diberikan kebenaran oleh anda sepertimana yang dikehendaki oleh kami dan unit-unit perniagaan kami selari dengan keperluan undang-undang, mahkamah  atau pengawal selia.;

•Syarikat-syarikat utiliti; dan

•Pihak-pihak lain yang dibenarkan dibawah undang-undang Malaysia.

3.2.2Penjual, pembekal, penyewa atau penyedia perkhidmatan:

Maklumat peribadi anda boleh didedahkan kepada kelas pihak-pihak ketiga seperti di bawah:

•Pihak-pihak  ketiga yang kami lantik untuk membekalkan perkhidmatan kepada kami atau bagi pihak kami (seperti juruaudit, peguam-peguam, setiausaha-setiausaha syarikat, syarikat-syarikat percetakan, kontraktor, penganjur- penganjur persidangan/acara, penasihat-penasihat lain, agensi-agensi pelancongan dan  syarikat-syarikat insurans);

•Agensi-agensi penguatkuasa undang-undang, termasuk polis tempatan; dan

•Pihak berkuasa kerajaan pihak berkuasa berkanun, majlis tempatan dan  pengawal selia industri yang berkaitan.

4Laman Web

4.1Pautan ke laman-laman web yang lain

Pautan ke laman-laman web  yang lain dibekalkan bagi kemudahan dan  maklumat anda. Laman-laman web  ini mungkin mempunyai kenyataan privasi mereka sendiri, yang kami cadangkan anda untuk menyemak sekiranya anda melawat mana-mana laman web  pautan. Kami tidak bertanggungjawab bagi kandungan dalam pautan laman-laman web  atau sebarang penggunaan laman-laman web  tersebut.

4.2Produk-produk atau aplikasi-aplikasi mengesan lokasi

Produk-produk atau aplikasi-aplikasi mengesan lokasi menyampaikan maklumat lokasi anda kepada kami. Kami tidak menggunakan maklumat yang dihantar atau dibekalkan selain daripada untuk membekalkan perkhidmatan yang anda minta. Fungsi pengesanan lokasi adalah pilih masuk dan  anda mempunyai kawalan atas penyertaan anda dan  boleh menutup perkhidmatan-perkhidmatan sebegitu pada bila-bila masa atau menyahpasangkannya.

Sesetengah aplikasi mudah alih akan menggunakan Google Analytics (atau alat yang serupa) untuk membantu kami melayan anda dengan lebih baik melalui produk-produk, perkhidmatan-perkhidmatan yang telah diperbaik dan  semakan-semakan terhadap aplikasi mudah alih. Maklumat yang terkumpul ini tidak akan mengenalpastikan anda kepada kami. Walau bagaimanapun, ia mungkin membolehkan kami mengetahui anda secara sulit tentang perkhidmatan-perkhidmatan dan fungsi-fungsi yang paling kerap anda gunakan dalam aplikasi tersebut dan  juga jenis peranti dan  fungsi-fungsi perkakasan,
negara dan  bahasa muat turun.

4.3Cookies

Suatu cookie mungkin boleh digunakan dalam pemprosesan maklumat anda. Suatu cookie ialah fail teks yang ditempatkan di dalam ingatan komputer dan/atau peranti anda oleh komputer-komputer kami. Suatu salinan fail teks dihantar oleh komputer dan/atau peranti anda apabila ia berkomunikasi dengan pelayan kami. Kami menggunakan cookies untuk mengenal pasti anda. Kami juga  mungkin mengumpul maklumat berikut semasa anda melawat laman web  dan/atau nama domain berkelayakan penuh yang anda berasal untuk mengakses laman web  kami, atau secara alternatif, alamat IP  anda:

i)tarikh dan  masa anda mengakses setiap mukasurat dalam laman web  kami;
ii)URL bagi sebarang laman web  yang anda berasal untuk mengakses laman web  kami (perujuk tersebut); dan
iii)pelayar web  yang anda tengah guna dan  laman-laman web  yang telah anda akses.

Sesetengah laman web  mungkin memerlukan anda untuk membekalkan sebilangan maklumat peribadi yang terhad untuk menikmati sesetengah perkhidmatan atas laman web  kami (bukti kelayakan wasikah log masuk sistem, alamat e-mel dan  perhubungan, dsb). Maklumat peribadi ini hanya akan digunakan untuk tujuan-tujuan yang dikehendaki sahaja, seperti untuk membalas mesej anda atau menghantar membekalkan perkhidmatan-perkhidmatan yang diminta.

5Hak untuk mengakses dan meminda maklumat peribadi

Anda mempunyai hak untuk mengakses dan meminda maklumat peribadi anda yang kami pegang (tertakhluk  selalunya kepada beberapa pengecualian yang tertentu).  Kami akan melakukan sedaya usaha untuk memastikan maklumat peribadi anda adalah tepat dan terkini dan  justeru kami meminta agar anda terus memaklumi kami sekiranya terdapat sebarang perubahan dalam maklumat anda.

Jika anda ingin mengakses atau meminda maklumat peribadi anda, sila hantar surat permintaan anda ke butir-butir  perhubungan seperti yang dinyatakan di dalam Item 6 di bawah.

•Untuk meminta salinan maklumat peribadi anda
•Untuk menyemak atau meminda maklumat peribadi anda

Sila memberikan bukti identiti anda, alamat dan maklumat yang lengkap untuk kami mengenal pasti anda semasa anda menghantar surat permohonan permintaan anda kepada kami.

Selepas menterima permohonan bertulis dari surat permintaan anda, kami akan;

•Mematuhi atau menolak permintaan permohonan anda untuk mengakses atau meminda maklumat peribadi anda; Jika permohonan ditolak, kami akan memberitahu anda sebab-sebab ianya ditolak; atau
•Mengenakan bayaran untuk menguruskan permintaan permohonan untuk mengakses atau meminda maklumat peribadi anda

6Pengehadan pemprosesan maklumat  peribadi, pertanyaan lanjut dan aduan

Sekiranya anda:
i)ingin memperoleh maklumat lanjut tentang cara untuk mengehadkan pemprosesan maklumat peribadi kamu;
ii)mempunyai pertanyaan lanjut; atau
iii)ingin membuat suatu aduan berkenaan dengan maklumat peribadi kamu,

Anda boleh menghubungi:-

A.D. FINANCIAL
SUITE 716, LEVEL 7, BLOCK E, PHILEO DAMANSARA 1,
JALAN 16/11,46350 PETALING JAYA. SELANGOR DARUL EHSAN MALAYSIA.
Tel: 603-79568833
Fax: 603-79573833

Sekiranya pemberitahuan bertulis tidak diterima dari anda, kami akan menganggap yang anda bersetuju dengan pemprosesan, penggunaan dan penyebaran maklumat peribadi anda dengan cara, sehingga ke tahap yang dinyatakan di dalam skop dasar privasi ini

Jika anda tidak bersetuju dengan pemprosesan maklumat peribadi seperti yang dinyatakan di atas, kami mungkin tidak dapat membekalkanperkhidmatan yang anda kehendaki

7Konflik

Dalam keadaan berlakunya sebarang konflik antara Notis Perlindungan Data Peribadi ini dalam bahasa Inggeris dengan Notis Perlindungan Data Peribadi ini dalam Bahasa Malaysia yang sepadan dengannya, terma-terma Notis dalam Bahasa Inggeris akan diguna pakai.


If it is worth striving for, It is worth preserving

SOCIAL SHARE

Share This
© 2020 A.D. Financial Sdn Bhd. All Rights Reserved. Developed by CrunchyFrogPro